RoyalChild.pl - Akcesoria dla dzieci i niemowląt
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego royalchild.pl.
Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego royalchild.pl, Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.
Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego artykulydladziecka.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

I. Postanowienia ogólne.

 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży dokonywanej poprzez drogę elektroniczną prowadzonej przez sklep internetowy royalchild.pl, właścicielem sklepu internetowego jest NALI DESIGN ADRIAN NALICHOWSKI Długi Kąt 83 42-133 Węglowice, NIP: 5732419132, REGON: 364758522.

 

2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem, akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.

 

3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
– Sprzedawca- NALI DESIGN ADRIAN NALICHOWSKI Długi Kąt 83 42-133 Węglowice NIP: 5732419132, REGON: 364758522.
– Klient- osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
– Sklep internetowy- witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem royalchild.pl przeznaczona do prezentacji oferty Sprzedawcy oraz składania zamówienia.
– Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
– Konto – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem, w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
– Produkt/ Towar- prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
– Formularz Zamówienia– Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
– Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
– Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

II. Zasady zawarcia umowy sprzedaży oraz składanie zamówień.

 

1. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego (ich opisy, ceny) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

 

2. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. Jednakże w obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

 

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego.

 

4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

 

5. Po złożeniu zamówienia Klient jeszcze raz otrzyma informację podsumowującą o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy.

 

6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

 

 

 

III. Płatność.

 

1. Istnieją dwa sposoby płatności:
a) Płatność przelewem, w tym:
– przelew bankowy tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,

Nr rachunku: 75 1050 1142 1000 0092 2755 8708 ING Bank Śląski S.A.

– przelew elektroniczny poprzez Serwis Blue Media

– przelew elektroniczny poprzez Serwis PayPal

– płatność kartą Visa

– płatność kartą Mastercard

– płatność BLIK

- płatność PayPo

- płatność Google Pay

- płatność Raty Online

- płatność mBank mRaty

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

b) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 

2. Terminy płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

 

 

IV. Wysyłka i dostawa towaru.

 

1. W przypadku wyboru płatności przelewem wysyłka następuje niezwłocznie po wpłynięciu środków na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy oraz skompletowaniu Zamówienia.

 

2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia.

 

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne, a Klient jest o nich poinformowany w trakcie składania Zamówienia.

 

4. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5. Dostawa towaru realizowana jest poprzez Kuriera:

- InPost

-DPD

-InPost Paczkomaty

 

6. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi 1-2 dni robocze, wydłużenie terminu dostawy jest niezależne od Sklepu Internetowego, zastrzegamy sobie uzależnienie terminu od przewoźnika.

 

7. Sprzedawca dostarcza wraz z Towarem paragon obejmujący dostarczane Towary.

 

8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 

 

V. Prawo do odstąpienie od umowy.

 

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu oraz jest wysyłany wraz z Towarem. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres bok@royalchild.pl lub Pocztą Polską na adres: Długi Kąt 44, 42-133 Węglowice.

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy: Długi Kąt 44, 42-133 Węglowice. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

5. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sprzedawcy ponosi Konsument.

 

 

VI. Reklamacje dotyczące towarów z tytułu rękojmi.

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

 

2. Wszelkie reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy składać poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres bok@royalchild.pl lub Pocztą Polską na adres: Długi Kąt 44, 42-133 Węglowice.

 

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres Sprzedawcy: Długi Kąt 44, 42-133 Węglowice. Warunkiem reklamacji jest zwrócenie produktu w stanie nienaruszonym oraz jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.

 

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, który zostanie przesłany do Klienta oraz paragon. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

 

5. Czas trwania reklamacji wynosi 24 miesiące

 

 

VII. Ochrona danych osobowych.

 

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca wykorzystuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, w celu tylko niezbędnym do wykonania zawartej umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.)

 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie artykulydladziecka.pl. Regulamin dostępny na stronie Sklepu Internetowego jest regulaminem obowiązującym. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

4. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym. 1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia. 1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. 1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io. 1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. 1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia. 1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl